Turvallisuutta henkilösuojaimista

08-03-2021

Laboratorioympäristössä käsitellään usein näytteitä ja kemikaaleja, joille altistuminen saattaa aiheuttaa akuutteja ja pitkäkestoisia terveyshaittoja. Työnantajan tulee ensisijaisesti pyrkiä poistamaan työn vaarat esimerkiksi käyttämällä vähemmän vaarallisia työmenetelmiä, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee työnantajan tarjota kyseiseen työhön soveltuvat henkilösuojaimet (Työturvallisuuslaki (738/2002)). Työntekijällä on puolestaan velvollisuus käyttää työnantajan hankkimia suojaimia.

Laboratoriotyössä tyypillisesti käytettyjä henkilösuojaimia ovat suojakäsineet, silmien- ja kasvojensuojaimet sekä erilaiset hengityssuojat ja haalarit. Tässä kirjoituksessa tutustumme tarkemmin oikeanlaisen suojakäsineen valintaan ja käyttöön sekä niihin liittyviin standardeihin. Henkilösuojainten valinta ja oikea käyttö ovat tärkeä osa työtapaturmien ja työperäisten terveyshaittojen ehkäisyä. Lisätietoa henkilösuojainten käytöstä työpaikalla löytyy esimerkiksi Työsuojeluhallinnon ja Työterveyslaitoksen sivuilta.

Henkilösuojaimia koskevat säädökset muuttuivat keväällä 2018

Huhtikuussa 2018 voimaan tullut EU:n henkilösuojainasetus 2016/425 toi muutoksia muun muassa suojainstandardeihin ja kaupallisten toimijoiden vastuisiin. Uuden henkilösuojainasetuksen mukaan suojaimet jaetaan kolmeen ryhmään riskiluokan mukaan:

Riskiluokka I

Vähäisiltä riskeiltä suojaavat henkilösuojaimet. Tähän ryhmään kuuluvat monet arkikäytössä olevat suojaimet kuten puutarhakäsineet ja aurinkolasit.

Riskiluokka II

Luokkiin I ja III sisältymättömät henkilösuojaimet, jotka suojaavat keskimääräisiltä riskeiltä. Ryhmään kuuluvat muun muassa suojalasit sekä viiltosuojakäsineet. Suojaimet testaa ja sertifioi ilmoitettu laitos (engl. notified body), joka myötää suojaimille CE-merkin. Ilmoitetun laitoksen nimi ja yhteystiedot käyvät ilmi suojaimen käyttöohjeista.

Riskiluokka III

Luokkaan III kuuluvat suojaimet, jotka suojaavat vakavilta riskeiltä kuten peruuttamattomilta terveyshaitoilta ja kuolemalta. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi biologiset ja kemialliset vaarat. Luokan III suojaimet testaa ilmoitettu laitos, jonka lisäksi myös suojainvalmistajan laadunvalvontajärjestelmä tarkastetaan. Testauksen ja sertifioinnin suorittaneen laitoksen tiedot löytyvät suojaimen käyttöohjeesta. Lisäksi laitoksen numerotunnus esitetään tuotteen CE-merkin yhteydessä.


Suojakäsineet valitaan aina käyttökohteen mukaan

Suojakäsineet voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: kertakäyttökäsineisiin sekä kemikaalisen- ja mekaanisensuojankäsineisiin. Kertakäyttökäsineet ovat nimensä mukaisesti kertakäyttöisiä eli ne hävitetään heti yhden käyttökerran jälkeen. Kertakäyttökäsineet sopivat moniin vähäriskisiin töihin sekä töihin, joissa suojainten puhtaus on tärkeää. Kertakäyttökäsineitä valmistetaan muun muassa lateksista, nitriilista ja neopreenista. Materiaalivalintaan vaikuttavat käyttökohde sekä mahdollisesti käytettävät kemikaalit.

Kemikaalien ja mikro-organismien läpivuotamista materiaalissa olevien huokosten tai muiden materiaalivirheiden kautta kuvaa hyväksyttävä laatutaso eli AQL-arvo (engl. Acceptance Quality Level). Arvo kuvaa virheellisten käsineiden määrää sataa valmistettua kohden, jota valmistaja pitää hyväksyttävänä. Esimerkiksi AQL-arvon 1.5 saaneista käsineistä keskimäärin 15 käsinettä tuhannesta valmistetusta ovat viallisia. Käsiteltäessä vaarallisia mikro-organismeja suojakäsineestä tulee löytyä tunnus EN374-5:2016 ja biologista vaaraa kuvaava kuvake. Viruksilla testatut käsineet saavat kuvakkeen alle lisäksi tekstin VIRUS.

Kertakäyttökäsineitä käytettäessä tulee myös kiinnittää huomiota oikeaan pukemis- ja riisumistekniikkaan, jotta vältytään koskemasta käsineen saastuneeseen ulkopintaan. Oikeaan riisumistekniikkaan voit tutustua esimerkiksi Ansellin julkaiseman videon avulla.

Kemikaalikäsine soveltuu vaarallisten kemikaalien käsittelyyn

Kemikaalisuojakäsineitä käytetään käsiteltäessä esimerkiksi voimakkaita liuottimia tai öljypohjaisia kemikaaleja. Kemikaalisuojakäsineen valintaan vaikuttavat käytettävä kemikaali, altistusaika ja -tapa (roiskeet, upotus…) sekä muut käsineen kestävyyteen vaikuttavat tekijät kuten lämpötila ja mahdollinen samanaikainen mekaaninen rasitus. Kemikaaleilta suojaavat käsineet tunnistaa höyryävästä erlenmeyer -kuvakkeesta ja tunnuksesta EN374:2016. Tunnuksen yhdessä kerrotaan myös käsineen tyyppi (A-C) ja testikemikaaleja vastaavat kirjaintunnukset. Alimman suojausluokan tyypin C käsine on testeissä saavuttanut vähintään 10min läpimenoajan vähintään yhdelle testatulle kemikaalille. Tyypin B käsine taas on saavuttanut vähintään 30min läpimenoajan vähintään kolmelle testatulle kemikaalille. Korkeimman suojausluokan tyypin A käsine on saavuttanut vähintään 30min läpimenoajan vähintään kuudelle testatulle kemikaalille.

Tärkeä tieto valittaessa kemikaalisuojakäsinettä on käytettävän kemikaalin CAS-numero, joka on kemikaaleja yksilöivä numerotunnus. Monet laboratoriossa käytettävät reagenssit ovat kuitenkin useamman kemikaalin seoksia, joten käsineitä valitessa tulee huomioida myös näiden mahdolliset yhteisvaikutukset käsineen kestävyyteen. Reagensseissa käytetyt kemikaalit löytyvät tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta, johon tulee aina tutustua suunniteltaessa suojainhankintoja. Osaa kemikaalisuojakäsineistä voidaan käyttää useamman kerran, mutta tällöin tulee huomioida rasitustekijöiden vaikutus käsineiden kestoon ja poistaa käytöstä suojaimet, jotka ovat saastuneet vaarallisesti tai joissa näkyy rasituksen aiheuttamia muutoksia.

Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet vähentävät käsiin kohdistuvaa rasitusta

Mekaanisensuojankäsineitä tarvitaan laboratoriotyössä esimerkiksi purettaessa lähetyksiä tai käsiteltäessä painavia tavaroita. Myös mekaanisensuojankäsineet valitaan aina käyttökohteen mukaan eli tarvitaanko käsineeltä myös esimerkiksi viiltosuojausta. Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet tunnistaa tuotteessa olevasta vasarakuvakkeesta ja tunnuksesta EN388:2016. Uudessa standardissa tunnuksen alla on kuuden numeron sarja, joka kertoo käsineiden suojausluokat hankauslujuudelle, puhkaisulujuudelle, viillonkestävyydelle, repäisylujuudelle sekä iskunsuojaukselle. Mekaanisensuojankäsineiden käyttö esimerkiksi raskaista tavaroita käsiteltäessä on tärkeää, sillä näin saadaan vähennettyä käsiin kohdistuvaa rasitusta ja sitä kautta työperäisiä terveyshaittoja.

Suojakäsineitä on saatavilla paljon erilaisia malliltaan, materiaaliltaan, suojaustasoltaan ja käyttötarkoitukseltaan. Muita valintaan vaikuttavia tekijöitä voivat olla lisäksi vaadittava sorminäppäryys, yhteensopivuus muiden suojavarusteiden kanssa sekä käyttäjien henkilökohtaiset ominaisuudet kuten yliherkkyydet tai tarve poikkeuksellisen pienille tai suurille kokovaihtoehdoille. Suojainten valinta alkaa työpaikan riskiarvioinnista, jossa apuna voidaan käyttää henkilösuojaimiin perehtyneitä asiantuntijoita. City-Labin kautta on saatavana kattava valikoima tunnettujen valmistajien laboratoriotyöhön soveltuvia henkilösuojaimia, kysy meiltä lisää!

Kirjoittanut: Tiina Lahtela

Jaa tämä artikkeli

Tilaa lähimmän City-Lab -toimipisteesi uutiskirje ja saat aina ajantasaiset tiedot bioalan uutuuksista.